Hành động giá

Hành động giá là phương pháp giao dịch theo hành động giá, bao gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu giá mà không cần bất chứ chỉ báo, tin tức hay phân tích cơ bản nào. Để tìm hiểu thêm về khái niệm xin mời bạn tham khảo bài viết khái niệm về hành động giá